Общи условия за ползване на платформа РеБенефит

1. ДЕФИНИЦИИ
Думите и изразите в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  и настоящите Общи условия за ползване на платформата РеБенефит, ще имат следното значение, освен ако контекстът не изисква друго тълкуване:

1.1. „Възложител“ означава страната, посочена като първа страна по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит; 

1.2. „РЕБЕНЕФИТ“ означава страната, посочена като втора страна по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит;

1.3. „Възнаграждение“ по смисъла на този ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  е всяко плащане, дължимо от Възложителя към РЕБЕНЕФИТ срещу продукти и услуги, уговорени в Приложение 1., заявявани в платформата или допълнително заявени от Възложителя и доставени от РЕБЕНЕФИТ;

1.4. „Дата на влизане в сила“ означава датата на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ. 

1.5. „ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит“ означава договор сключен между страните  за услуги заедно с всички документи, приложени към него, както и тези, които са съставени в изпълнение на условията на този ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит ;

1.6. „Допълнителни услуги“ означава всякакви услуги, които Възложителят възлага на РЕБЕНЕФИТ по време на Срока в допълнение на Услугите, определени в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  и които са предмет на допълнително споразумение между Страните;

1.7. „Допълнително възнаграждение“ означава възнаграждението, дължимо на РЕБЕНЕФИТ съгласно чл. 5 във връзка с Допълнителните услуги;

1.8. „Доставчик“ означава трето юридическо лице осигуряващо услуги или продукти, с които РЕБЕНЕФИТ или Възложителят имат договорни отношения за доставка на услуги или продукти.  

1.9. „Изисквания“ означава съответните спецификации, общите условия на Доставчика на конкретни Услуги, включително тези относно вида, обхвата, продължителността на предоставянето на Услугите, както и текущите изменения в тях, договорени с допълнителни споразумения към този ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  по реда на чл. 5.1; 

1.10 „Индивидуални потребители“ означава физически лица, регистрирани служители на Възложителя, на които е осигурен достъп до Платформата въз основа на Договора за услуги между РеБенефит и Възложителя.

1.11 „Платформа“ означава информационна система на РЕБЕНЕФИТ за управление и администриране на покупки на придобивки. 

1.12. „Придобивки“ са продукти и услуги, заявявани и закупувани от Възложителя, които след това РЕБЕНЕФИТ заявява и плаща на доставчици, както и такива продукти и услуги, които Възложителят е закупил от доставчици, за които РЕБЕНЕФИТ плаща от името и за сметка на Възложителя;

1.13„Срок“ означава срокът на действие на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, който започва от Датата на влизане в сила, и приключва след изтичане на договорения период или в по-скорошен момент в случай на предсрочно прекратяване на настоящия ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит;

1.14. „Услуги“ означава дейностите, описани в Платформата, като в частност Услугите по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  са: 

Re:Club
Платформата предоставя достъп на индивидуалните потребители, които не разполагат с определен бюджет, предоставен от работодателя, да ползват платформата и да се възползват от отстъпки/ преференциални условия за различни обекти, стоки, услуги и др.

Re:Sport
Платформата предоставя достъп на индивидуалните  потребители да избират между спортни карти или други придобивки в категория „Спорт“. По избор на  работодателя, финансирането може да бъде изцяло или частично от работодателя,  или от служителя.

Re:Choice
Предоставяне на достъп до платформа за управление на придобивки.  Платформата дава възможност на всеки регистриран служител на Възложителя за преглед на предлаганите от работодателя придобивки, заявяване на нови, модификация на съществуващи и прекратяване на ползването на вече заявени придобивки. Възложителят  сам избира и сключва директни договори с Доставчици, администрира, заявява и разплаща придобивки от тези Доставчици на база месечни справки предоставени от системата на РЕБЕНЕФИТ. Платформата дава достъп на Лицето за Администриране на Възложителя да избира кои придобивки и при какви условия да се предлагат на служителите. 

Re:Benefit Full Service:

(i) Управление на придобивки: В допълнение към по-горе изброените услуги, РЕБЕНЕФИТ   предоставя достъп до платформа за управление на придобивки.  Платформата дава възможност на всеки регистриран служител на Възложителя за преглед на предлаганите  придобивки, заявяване на нови, модификация на съществуващи и прекратяване на ползването на вече заявени придобивки.  Платформата дава достъп на Лицето за Администрация на Възложителя да избира кои придобивки и при какви условия да се предлагат на служителите. 

(ii) 1.15 „Ребенефит Придобивки“: Придобиване, управление, администриране, отчитане на Придобивки, предоставяни от РЕБЕНЕФИТ чрез доставчици на Възложителя и неговите служители чрез Платформата. Цената и условията за използване чрез системата на Ребенефит Придобивки са описани в Платформата,  като в бъдеще добавянето на допълнителни придобивки, прекратяването или модифицирането на условията за ползване ще се извършва изцяло чрез Платформата и действията на Лицето за Администрация от страна на Възложителя ще имат силата на официална писмена заявка по смисъла на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит.

(iii) 1.16 „Директни придобивки“: Управление, администриране, отчитане на Придобивки, които Възложителят е закупил/договорил от трети-лица доставчици и предоставя на своите служители чрез Платформата. В Този случай РЕБЕНЕФИТ изпълнява функцията на довереник за нуждата на извършването на плащанията към доставчика на тези придобивки.

2. ТЪЛКУВАНЕ

2.1 Приложенията се считат неразделна част от ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит.

2.2. Дефинициите, отнасящи се до определен граматичен род, в текста се отнасят за всички съответни граматични форми; единственото число в текста се отнася и за множествено – и обратното. 

2.3. Препратките в тези Общи Условия и ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит към всякакви клаузи, приложения или заглавия без по-нататъшно определяне, следва да се считат като препратки към клаузи, приложения или заглавия в тези Общи Условия и ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит , както са посочени (номерирани).

2.4. Заглавията на клауза, параграф и приложение са единствено за улеснение на препратките и не следва да се вземат предвид при тълкуване на тези Общи Условия и ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  или  отделни негови клаузи, параграфи и приложения.  

2.5. Терминът „Страни“ или „Страна“ означава Възложителя и/или РЕБЕНЕФИТ според контекста.  

2.6. Позоваването на действие на Страна включва действието на всяко лице, което го представлява или е част от екипа на съответната Страна, като, но не само служител, пълномощник, подизпълнител.

2.7. Всякакви несъответствия между отделните документи, които са част от тези Общи Условия и ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  следва да се тълкуват в съответствие с техния приоритет, както следва:

(i) ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит;
(ii) Общи Условия
(iii) Приложения.

3. Права и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕБЕНЕФИТ

3.1. РЕБЕНЕФИТ се задължава да осигури предоставянето на Услугите описани в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  за Срока на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит.  Ребенефит Придобивките и Директните Придобивки се доставят и извършват изцяло от трети страни доставчици и РЕБЕНЕФИТ носи отговорност единствено за заявяването и отказването на доставка на конкретната услуга.

3.2. РЕБЕНЕФИТ гарантира, че при предоставяне на достъп до Платформата през определения Срок на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит ще вложи необходимите професионализъм и грижа с оглед реализирането на точното и качествено извършване на дейностите при предоставяне на Услугите. 

3.3. РЕБЕНЕФИТ гарантира, че при предоставяне на Ребенефит Придобивките и Директните Придобивки през определения Срок ще вложи необходимите професионализъм и грижа с оглед предоставяне на правилна и навременна информация с цел спомагане на качественото предоставяне на Услугите от конкретния Доставчик.

3.4. По време на Срока РЕБЕНЕФИТ се задължава да се съобразява с указанията на Възложителя, доколкото не изменят предмета на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит и/или не пречат на оперативната му дейност. 

3.5. РЕБЕНЕФИТ няма задължение да извършва действия или да встъпва в  договорни или друг вид отношения с трети лица от името и за сметка на Възложителя, различни от тези, за които е изрично упълномощен в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  или в писмен вид по реда, предвиден в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. В процеса на изпълнение на Услугите и на Допълнителните услуги Възложителят ще предоставя на РЕБЕНЕФИТ своевременно съдействие, включително но не само чрез предоставяне на всякакви необходими данни/информация, с които Възложителят разполага или които могат да бъдат набавени/получени само от него.

4.2. Възложителят дава съгласие на РЕБЕНЕФИТ за безвъзмездно използване на логото и фирменото наименование на Възложителя, единствено с цели за предоставяне на референции и маркетинг.

4.3. Възложителят се задължава да предостави на РЕБЕНЕФИТ свободен достъп до собствените си работен офис, служители, системи и информация, необходими за предоставяне на Услугите. 

4.4. Възложителят се задължава да спазва условията на всяка услуга, както и на Платформата на РЕБЕНЕФИТ и се съгласява, че спазването му е предпоставка  за правилното предоставяне на Услугите. 

4.5. За обезпечаване на Услугите, чиито обхват включва представителство пред трети лица, Възложителят се задължава да издаде необходимите за целта пълномощни.   

4.6. За РЕБЕНЕФИТ Придобивките Възложителят е длъжен да приеме съответните общи условия, правила или други сходни изисквания, спецификации и др., относими към съответната Придобивка преди или едновременно с Промяната. 

4.7. В случай, че Придобивки, предоставяни от РЕБЕНЕФИТ или управлявани от РЕБЕНЕФИТ, изискват цена, която следва да бъде плащана лично от служител на Възложителя, то плащането й се извършва от Възложителя в полза на РЕБЕНЕФИТ като част от Възнаграждението. Отношенията между Възложителя и неговите служители се уреждат на основание съответните договори помежду им и не засягат заплащането на Възнаграждението по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит. 

5. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

5.1. За избягване на съмнение цената на Директните Придобивки, които Възложителят е закупил от трети лица-доставчици се определя и урежда от Възложителя на основание договора на Възложителя със съответния доставчик и се заплаща директно към съответния доставчик или чрез РЕБЕНЕФИТ в съответствие със сроковете и условията по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит. 

5.2. Възложителят може по всяко време да възложи на РЕБЕНЕФИТ в писмена форма или чрез Платформата, предоставянето на Допълнителни услуги. В този случай РЕБЕНЕФИТ няма задължение да предоставя каквито и да било такива услуги, освен ако и докато между Страните не се сключи допълнително споразумение в писмена форма или Промяната бъде приета от РЕБЕНЕФИТ в Платформата. При всеки един случай страните следва да съгласуват обхватът и нивото на Допълнителните услуги, както и Допълнителното възнаграждение, дължимо за тях.

5.3. Освен ако друго не е уговорено в  Допълнителното споразумение по предходния член, Допълнителното възнаграждение ще бъде фактурирано и платено при условията и сроковете по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит. 

5.4. С цел избягване на съмнение, РЕБЕНЕФИТ няма да носи отговорност за вреди, включително, но не само пропуснати ползи, загуба на данни и/или претенции на трети страни в случай на неплащане на стойността на придобивките и свързани с тях разходи от страна на Възложителя.

5.5. В случай че Възложителят не изпълни задължението си за плащане в срок на каквато и да било дължима сума, РЕБЕНЕФИТ е в правото си да прекрати работата до пълното получаване на фактурираните суми. 

5.6. В случай че Възложителят не изпълни задължението си за плащане в срок на каквато и да било дължима фактурирана сума по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, на съответния падеж REBENEFIT начислява 1% месечна лихва върху дължимите суми по фактурата и дебитното известие за забавяне между 1 и 25 календарни дни, и допълнителен 1% при започване на всеки следващ месец закъснение на плащане.  Допълнителната месечна лихва се прибавя към следващата месечна фактура, със следваща датата за получаване на дължимата сума от Възложителя. 

5.7. В случай че Възложителят не изпълни задълженията си за плащане в срок съгласно условията на Договора, РЕБЕНЕФИТ е в правото си да прекрати този Договор с едноседмично предизвестие.

5.8. В ролята си на довереник за извършване на плащанията към доставчици на Директни Придобивки, РЕБЕНЕФИТ изплаща получените суми към доставчиците на директните Придобивки най-късно до 5-ия работен ден след получаването на плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. РЕБЕНЕФИТ не носи отговорност за щети, включително, но не само пропуснати ползи, загуба на данни, искове от трети страни, както и в случаите, когато Възложителят не е изпълнил задълженията си да предостави информация, данни и достъп до активи в съответствие с ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит . 

6.2. РЕБЕНЕФИТ не носи отговорност по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от нарушаване на Договора, като накърняване на репутация, загуби при подаден иск или непреки вреди, като загуба на печалба, загуба на приходи и всякакви косвени вреди. 

6.3. Възложителят е длъжен да обезщети РЕБЕНЕФИТ за всички разходи, понесени във връзка с претенциите на трети лица или санкциите, наложени от компетентните органи в резултат на договорно неизпълнение от страна на Възложителя.

6.4. РЕБЕНЕФИТ предоставя достъп и заплащане за всяка Ребенефит Придобивка, но не носи отговорност за качеството и начина на доставка на самата придобивка/услуга. Услугите и продуктите формиращи всяка Ребенефит Придобивка се предоставят от конкретния доставчик на придобивката с произлизащите от това права и задължения на доставчика.

6.5. РЕБЕНЕФИТ не дължи никакви обезщетения за директни и/или индиректни загуби и/или пропуснати ползи в случай че прекрати работата до пълното получаване на фактурираните суми както е описано в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит. 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1 За периода на действие на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, всяка от Страните може да предостави на другата достъп до личните данни на свои служители, клиенти или на други лица само във връзка с изпълнението на задълженията по настоящия и при пълно спазване на режима за Закона за защита на личната данни (ЗЗЛД). Страните се съгласяват, че в процеса на събиране, използване, съхраняване, предоставяне, унищожаване ще спазват следното: 

7.1.1. Всякакви лични данни са конфиденциална информация в съответствие с термина, използван в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, и получаващата Страна няма право да я разпространява;  

7.1.2. Всяка от Страните е длъжна да използва предоставената от другата Страна информация само и единствено за целите на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит;

7.1.3. Никоя от Страните няма право да предоставя, обявява или показва на трети лица каквато и да било информация, предоставена от другата Страна във връзка с изпълнението на задълженията по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, освен в случаите на изрично искане от страна на компетентен орган, за които случаи насрещната Страна по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит  следва да бъде своевременно информирана.

7.1.4. Всяка от Страните е длъжна своевременно да заличава, без възможност за възстановяване, лични данни, предоставени за обработка от другата Страна, в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, в който е отпаднало основанието за съхранението им. 

7.1.5. Всяка от Страните е длъжна да създаде и поддържа подходяща правна и фактическа организация с оглед гарантиране на спазването на ЗЗЛД във връзка с личните данни, предоставени от другата страна. 

7.1.6. По силата на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит страните имат качеството на  „администратор на лични данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – Общ регламент относно защитата на личните данни (Общия регламент). Страните обработват личните данни, необходими за изпълнението на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни.

7.1.7. Страните предоставят лични данни на свои контрагенти, работници и служители, наричани всички заедно по-долу „субектите на данни“.

7.1.8. Страните предоставят следните категории лични данни:

                           Три имена; ЕГН; постоянен адрес; служебен имейл, Личен имейл, телефонен номер; други (в хода на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, в зависимост от изискванията на доставчиците на услуги може да се наложи предоставянето на допълнителни данни, за което всички страни ще бъдат предварително информирани и чието съгласие ще бъде изискано).

7.1.9. Целта на обработването на посочените по-горе лични данни е осигуряване изпълнението по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит. 

7.1.10. Страните се задължава да не използва личните данни за каквато и да е друга цел, различна от посочената в 7.1.9.

7.1.11. Срокът на обработване или съхранение не може да бъде по-дълъг от необходимото или законово определения такъв. 

7.1.12. Страните гарантират, че са взели всички подходящи технически и организационни мерки за адекватна защита на личните данни съобразно изискванията на Общия регламент, вземайки предвид състоянието на техниката, разходите за изпълнение и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и различните рискове за правата и свободите на физическите лица. Технически и организационни мерки са мерки,  насочени към защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва предаване на данни по мрежа, както и срещу всички други незаконни форми на обработка. Предприетите технически и организационни мерки следва да гарантират поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на системите и услугите, свързани с обработването на лични данни, включително където е приложимо чрез псевдонимизация и криптиране на лични данни.

7.1.13. Страните:

(i) Гарантират, че лицата, оправомощени от тях да обработват личните данни във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, са подходящо обучени и са поели ангажимент за поверителност или са задължени да спазват всички изисквания за защита на личните данни;

(ii) Изготвят и поддържат изискуемите от Общия регламент регистри на всички категории дейности.

(iii) По искане на една от страните заличават или връщат на другата страна  всички лични данни след прекратяване на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит и заличават съществуващите копия, освен ако правото на ЕС или българското законодателство не изисква тяхното съхранение;

(iv) Осигуряват достъп до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията си;

(v) Нямат право да възлагат обработването на личните данни на друг обработващ лични данни без изричното писмено съгласие на другата страна по ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит;

(vi) Оказват съдействие в комуникацията с надзорните органи и субектите на данни.

7.1.14. Страните носят отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване на лични данни, поради виновно неизпълнение на задълженията, предвидени в ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит или Общия регламент.

7.1.15. Страните носят самостоятелно отговорност за обработването на личните данни по смисъла на Общия регламент. 

7.1.16. При неизпълнение на задълженията на някоя от страните, както и при нарушения на Общия регламент за защита на личните данни, всяка от страните има право да уведоми Комисията за защита на лични данни за извършеното нарушение.

7.1.17. В случай на изтичане на лични данни или друго нарушение на сигурността на данните съгласно Общия регламент за защита на личните данни всяка от страните трябва да уведоми  другата страна за това без забавяне. Във връзка с последното страните се задължават да предоставят пълна и точна информация. Страните се задължават да си сътрудничи със съответните органи и/или субектите на данни.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

8.1. В случай на спор и разногласие между Страните, възникнали по тези Общи Условия или ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит или по повод изпълнението му, и двете Страни ще положат усилия за постигане на извънсъдебно разрешаване на спора. В случай на предявена претенция на някоя от Страните, представители на Страните ще се срещнат поне веднъж и ще положат усилия добросъвестно да решат спора.

8.2. В случай, че Страните не постигнат съгласие в срок от 30 дни от момента на първите преговори, спорът ще бъде окончателно отнесен към компетентния съд.

8.3. За всички, неуредени в тези Общи Условия или ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит въпроси се прилага действащото българско законодателство.

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. За целите на ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ на РеБенефит, конфиденциална информация включва всякаква информация, предоставена от едната Страна на другата във връзка с разкриването на Страната и свързаните с нея лица, дъщерни дружества и т.н. (“Конфиденциална информация”).

9.2. Страната-получател е задължена да третира всяка конфиденциална информация в най-строга конфиденциалност в качеството си на доверител. Страната-получател е задължена да не продава, предава, публикува, предоставя или представя по какъвто и да било начин информация, считана за конфиденциална, или части от такава на трети страни без изричното писмено разрешение на Страната, която я е предоставила.

9.3. Всяко нарушение на клаузата за поверителност ще причини съществени вреди на предоставилата я Страна и ще й даде правото да се обърне към компетентния съд за защита на своите правни интереси.